Dokumenty

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Materská škola

č. 598

925 55 Vinohrady nad Váhom

 

Vypracované dňa 30.8.2012

riaditeľka MŠ Zdenka Angelmaierová

 

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306//2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. zákona č. 596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy Vinohrady nad Váhom.

 

Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného Ministrom školstva SR, Pracovného poriadku zriaďovateľa: Obecný úrad Vinohrady nad Váhom s prihliadnutím na špecifické podmienky  materskej  školy Vinohrady nad Váhom ul. Nová 598.

 

 • Charakteristika materskej školy

Materská škola je 2-triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

 

Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Budova sa delí na časť :

1.      trieda- trieda 3-4 ročných detí , vrátane 2-3 ročných detí .Obsahuje 2 miestnosti, herňu a spálňu. Na chodbe má vlastnú umyvárku, sociálne zariadenie pre deti , zvlášť pre zamestnancov a šatňu.

2.      trieda – trieda 5-6 ročných detí  a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.    Obsahuje 2 miestnosti, herňu a spálňu kde sa denne rozkladajú lehátka. Na chodbe má vlastnú umyvárku, sociálne zariadenie pre deti , zvlášť pre zamestnancov a šatňu.

 

Medzi triedami sa nachádza kuchyňa a riaditeľňa . V suteréne je kotolňa a sklady. Každá časť pre 1. A 2. triedu má  vlastný vchod. Pred budovou sa nachádza školská záhrada s hojdačkami, pieskoviskom a preliezkami.

 

Na školskom dvore sa nachádza aj menšia budova v ktorej ordinuje raz za dva týždne detská lekárka – poradňa pre deti do 6 rokov.

 

 • Spôsob organizácie výchovy a vzdelávania

 Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 630 do 1630 hod.

Riaditeľka materskej školy: Zdenka Angelmaierová

Konzultačné hodiny:  10.30 -  11.30 hod

       15.30 – 16.30 hod

                                   

Vedúca školskej jedálne: Katarína Petrášová

Konzultačné hodiny: denne od13.00 hod. do 1600 hod. v kancelárii MŠ

 

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná so zákonnými zástupcami a odsúhlasená zriaďovateľom obcou Vinohrady nad Váhom.

 

 V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky  zamestnancov.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom po dohode s rodičmi spravidla dva mesiace vopred.

Riaditeľka materskej školy môže prerušiť prevádzku materskej školy z dôvodu nízkeho počtu detí (vysoká chorobnosť detí, vianočné prázdniny a pod.) Prerušenie musí byť písomne schválené zriaďovateľom materskej školy.

            

 • Prijímanie detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

             Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

             Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

             Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

 

Do triedy možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté deti, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania, s autizmom (ďalej len „dieťa so zdravotným znevýhodnením“), pričom sa najvyšší počet detí v triede znižuje o dve deti za každé zdravotne znevýhodnené dieťa.
            Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom zariadenia podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia.
 

 

Žiadosť o prijatie obdrží rodič u riaditeľa materskej školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy spravidla do 30. apríla. Pokiaľ  rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej  školskej dochádzky dieťaťa za účelom  rezervovania miesta v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  k začiatku školského roku dostane rodič  najneskôr do 30. apríla  príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roku   do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický  pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu  môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý  čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

 Vnútorná organizácia materskej školy

 • Organizácia tried a vekové zloženie detí

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 až 12 a ods. 15 zákona 245/2008 Z. z. Ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 zákona.

            Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa zaraďuje najmenej päť detí a najviac desať detí. Ak je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia.

Deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa obvykle zaraďujú do samostatnej triedy.           

 

1. trieda 3-4 ročných detí , vrátane 2-3 ročných detí

2.trieda  5-6 ročných detí  a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou    

 

Najvyšší počet detí v triede materskej školy je

a) 20 v triede pre troj - až štvorročné deti,

b) 21 v triede pre štvor - až päťročné deti,

c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

d) 21 v triede pre troj - až šesťročné deti.

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa.

 

 • Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Rodič osobne odovzdá dieťa učiteľke pričom učiteľka prevedie ranný filter.

Deti sa schádzajú od 6.30  v 2. triede. .O 7.30 deti rozdelí a prevezme podľa tried ďalšia učiteľka. Výchovná činnosť pokračuje vo svojich triedach.

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľom    alebo triednym učiteľom  materskej školy.

V prípade dochádzky v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností   ostatných detí / napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod. /

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy  oznámi  rodič vopred, najneskôr do  8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak  nestane, uhrádza plnú stravnú  jednotku ktorú dieťa obvykle odoberá.

Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič  dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti.   Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich  dní, oznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe  dieťaťa do materskej školy predloží písomné prehlásenie o bezinfekčnosti  prostredia.

Po odpoludňajšom spánku o 16.00 hod. sa deti opäť sústredia v 2. triede kde sa rozídu. V prípade neprevzatia dieťaťa v tejto dobe, sa učiteľka telefonicky spojí s rodičom a počká na prevzatie dieťaťa rodičom, alebo inou splnomocnenou osobou.

Pri odchode detí zo škôlky je možné v nutnom prípade preberanie detí súrodencom starším ako 10 rokov alebo inou oprávnenou osobou na základe písomného súhlasu rodiča. Nie je dovolený odchod dieťaťa samotného zo škôlky, ani pri písomnom oznámení, že si to rodič želá.

V materskej škole prebieha krúžková činnosť v popoludňajších hodinách, na hodine je prítomná učiteľka zodpovedajúca za deti. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor 2 pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa zákona 245 § 28 ods. 10.

 

 • Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá  učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od  jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi / inej splnomocnenej osobe / alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. Preberanie detí medzi učiteľmi v čase schádzania a rozchádzania je možné len písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúceho a odovzdávajúceho učiteľa.

 

 • Organizácia pri stolovaní

Desiata sa podáva o 9.00 hod v oboch triedach.

Obed sa podáva v 1. triede o   11.45 hod,

                           v 2. triede o  12.00 hod

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá riaditeľ a vedúca školskej jedálne. Ďalej zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim. Pitný režim je zabezpečený v oboch skupinách, v prípade použitých pohárov dopĺňa poháre kuchárka.

Za prípravu stolovania zodpovedá kuchárka, deti neodnášajú použité taniere, ale obslúži ich kuchárka.

            Za organizáciu a výchovný proces pri stolovaní zodpovedá riaditeľ MŠ a učitelia. Učitelia vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania , v maximálnej miere pritom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľ deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov aj prikrmuje. Nenúti ich jesť.

Deti prvej triedy používajú pri jedle lyžicu, deti druhej triedy kompletný príbor.

 

 • Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy MŠ použijú ochrannú obuv, alebo si podľa potreby dostatočne očistia obuv na rohožke. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu príslušný prevádzkový zamestnanec.

 

 • Organizácia v umyvárni

Obe triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, prípadne zubnú kefku označenú svojou značkou. Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá príslušný  prevádzkový zamestnanec.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni , uzatvorenie vody, spláchnutie  WC a dodržiavanie  hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy.

 

 • Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných právnych predpisov a pokynov riaditeľa materskej školy.

Pobyt detí vonku sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním. Činnosti na pobyt vonku si učiteľky plánujú. Dodržiavajú stanovený čas pobytu vonku od 10.00 hod do 12.30 hod a dlhšie / na základe rôznych činiteľov, napr. počasia /  Najdlhšie stanovený čas pobytu vonku má druhá trieda najneskôr do 12.40 hod. V letnom období sa môžu činnosti a pobyt vonku presunúť s ohľadom na ochranu detí pred ultrafialovým žiarením.

V zmysle bezpečnosti a ochrany zdravia detí si jednotlivé triedy vymedzujú priestory na školskom dvore, kde sa každá učiteľka venuje svojej skupinke detí. Nepúšťa skupinu detí na dvor, kde je prítomná učiteľka inej skupiny. Učiteľka zodpovedá za jej zverenú skupinu, spoločne prichádzajú i odchádzajú z dvora. Na vychádzke dodržujú predpísané počty detí a dodržujú pravidlá bezpečnosti na vychádzke.  Upratovačka pomáha v prvej skupine pri príprave detí na pobyt vonku.

Na školskom dvore sa nachádza pieskovisko, húpačky a preliezky. Pravidelná výmena piesku sa uskutočňuje na začiatku, alebo v priebehu sezóny . Upratovačka v letnom období jeden krát za dva týždne prekope ,prehrabe , poleje a preperie  pieskovisko pitnou vodou, vyberá zo skladu hračky na pieskovisko a šmýkačku. Kosenie trávy na školskom dvore zabezpečuje zriaďovateľ, uskutočňuje sa podľa potreby. Hracie plochy počas sezóny pravidelne čistí a polieva vodou. Za hrabanie lístia a odhŕňanie snehu je zodpovedná upratovačka a kurič.

 

 • Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu, v spálni dbá učiteľ na primerané oblečenie detí – pyžamo, zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Každé dieťa má vlastnú posteľnú bielizeň a ležadlo. Za pravidelnú výmenu posteľnej bielizne zodpovedá upratovačka. Raz mesačne menia posteľnú bielizeň a znečistenú perú v školskej práčke. Pyžamo si deti menia raz za 2 týždne. Odpoludňajší odpočinok trvá približne od 12:15 hod. do 14:30 hod. V prípade že väčšina detí chce spať dlhšie, môže v prvej triede trvať odpočinok dlhšie.

 

 • Triedny učiteľ

Riaditeľ školy určí pre každú triedu v materskej škole triedneho učiteľa.

Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie vrátane dokumentácie o deťoch. Triedny učiteľ zabezpečuje triednu agendu, vytvára podmienky pre integrované dieťa so zdravotným znevýhodnením, spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným poradenským zariadením.

           

 • Krúžková činnosť

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať aj krúžková činnosť. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť, činnosť zabezpečujú aj cudzí lektori. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 

 

 • Úhrada mesačného  príspevku na dieťa v predškolskom zariadení    

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určil zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinohrady nad Váhom. Výška príspevku je od 9   € . Spôsob uhrádzania príspevku ostáva nezmenený poštovou poukážkou na príjmový účet obce Vinohrady nad Váh

 

           Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

             Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

             

Okrem toto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň od 1.9.2008 34,- Sk (1,13 €), z toho desiata 8,- Sk, obed 19,- Sk, olovrant 7,- Sk – tretie finančné pásmo na nákup potravín. Príspevok na stravovanie je rodič povinný uhradiť do 10. V mesiaci.           

            V prípade, že rodič neuhradí uvedené príspevky v stanovenom termíne, riaditeľka materskej školy môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 

 

 •  Riadenie materskej školy

V čase neprítomnosti riaditeľa riadi materskú školu jeho zástupca.

Riaditeľ vytvára podmienky aj na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Riaditeľ vytvára podmienky na pravidelnú dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom rozhoduje o

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

b) dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom,

c) prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných závažných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

d) preradení dieťaťa do materskej školy s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené,

e) ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom,

f) vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého alebo rozdielneho veku.

(5) Ak ide o rozhodnutie podľa odseku 4 písm. a) až e), riaditeľ vyhotovuje písomné rozhodnutie. O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy každoročne do 15. apríla.

 

 

 • Poradné orgány riaditeľa

Poradný orgán riaditeľa materskej školy je pedagogická rada a metodické združenie.

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

 Riaditeľ dvojtriednej a viactriednej materskej školy zriaďuje pre učiteľov metodické združenie ako svoj poradný a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami.

Členmi metodického združenia Materskej školy  sú všetci učitelia materskej školy.  Vedením metodického združenia v Materskej škole  je poverená 

Mgr. Vlasta Vašková, ktorá vypracováva Plán činnosti metodického združenia. Plán činnosti metodického združenia každoročne schvaľuje riaditeľ školy.

 

 • Práva a povinnosti dieťaťa, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

§ 144 zákona č.245/2008

 

Dieťa  má právo na:

a)      bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej

b)      dochádzky v materských školách,

c)      vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e)      individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

f)       úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

g)      poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

h)      výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

      i)       organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

      j)      úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     k)      na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom      vzdelávacím programom,

l)        na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

 

Dieťa alebo žiak je povinný

 

     a)     neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)    dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,

c)    chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

d)   pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak,

      e)   konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

      f)    ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,

g)   rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Zákonný zástupca má právo

      a)   vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

b)   zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania

c)   oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a

školským poriadkom,

d)   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

e)   na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

f)    zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

     g)   vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

 

     a)  dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

      b)  neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce  dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca

zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadova lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie o bezinfekčnosti.

c)   dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d)   informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

e)   nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

f)    ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach

 

 

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia

            Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.

             Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

             V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.

             Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

             Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

             Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d) v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu, (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode).

e) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 zákona.

           

            Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

            Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

            Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa nesmú použiť hromadné dopravné prostriedky.

 

 

 • Ochrana spoločného a osobného majetku

 

Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľ , učiteľky, kuchárka, kurič, upratovačka - ktorá budovu  zamyká. Ráno odomykajú MŠ učiteľky podľa zmeny. Brány na školskom dvore sú zabezpečené zámkom. V priebehu prevádzky MŠ za uzamykanie budovy zodpovedá  upratovačka alebo riaditeľom poverený prevádzkový zamestnanec. V budove MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľ povinný prekontrolovať uzatvorenie okien.

Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľ povinný uložiť didaktickú techniku na uzamykateľné vopred určené miesto. Jednotlivý zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory vrátane uzatvorenia okien skontroluje a uzamkne  upratovačka.

                                                                                            

 

Vinohrady nad Váhom 30.8. 2012                              Angelmaierová Zdenka

                                                                                     riaditeľka MŠ