Vitajte na stránke Materskej školy Vinohrady nad Váhom

Vítame Vás na internetovej stránke našej materskej školy.

Jej cieľom je priblížiť rodičom informácie o škôlke a dianí v nej .

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

 • Charakteristika Materskej školy

Materská škola je 2-triedna s celodennou výchovou a vzdelávaním. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola má k dispozícii v 1. triede herňu s menším priestorom pre hrové a edukačné aktivity detí a fixnú spálňu, v 2. triede sú pre deti dve herne s hrovými kútikmi a lehátka na spanie sa rozkladajú . Tým vzniká možnosť väčšej možnosti pohybových aktivít detí. K tomuto účelu je k dispozícii aj veľký školský dvor s hojdačkami, preliezkami, pieskoviskom, v peknom prostredí medzi stromami a zeleňou. Sama materská škola je v prostredí krásnej prírodnej oblasti, kde je možnosť vychádzok a pobytu v prírode, kde deti majú možnosť prežiť veľa zážitkov. Enviromentálna výchova je preto častou aktivitou vo všetkých formách výchovy. Materská škola sa zúčastňuje kultúrnych vystúpení, výletov, predplaveckej prípravy detí. Deti majú možnosť rozvíjať sa v krúžkoch podľa vlastného výberu .Využívame vo výchovno-vzdelávacom procese prvky z programu Krok za krokom a Škola podporujúca zdravie

Materiálno technické vybavenie školy je na dobrej úrovni, obe triedy boli vybavené novým zariadením, stále priestory skvalitňujeme ako interiér tak aj exteriér. V oboch triedach sú vhodné didaktické pomôcky, audiotechnika ,  televízory a DVD prehrávače, 2.trieda je vybavená interaktívnou tabuľou,  počítačom a tlačiarňou, ktorá je k dispozícii deťom na rozvíjanie digitálnych kompetencií.

Stravovanie detí je zabezpečené dobre vybavenou kuchyňou, deti stolujú v triedach.

 

 • Profilácia materskej školy

Pedagogická práca v MŠ je zameraná na harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho osobitosti, rodinné zázemie, kultúru a štýl učenia.

Predškolskú výchovu chápať ako výchovu pre život, ako sociálnu potrebu dieťaťav záujme plnenia deklarácie práv dieťaťa,

 • zamerať sa na rozvoj jazykových kompetencií - zameranie na čistý rečový prejav
 • zoznamovanie s cudzím jazykom - krúžok anglického jazyka pod vedením kvalifikovanej lektorky
 • rozvíjať pohybové aktivity - tanečný krúžok pod vedením lektora
 • Veselá flautička - výučba hry na zobcovu flautu pod vedením učiteľky
 • rozvíjať tvorivosť vo výtvarnom prejave
 • rozvíjať počítačovú gramotnosť využitím počítačov v edukačnom procese- informačné kompetencie
 • rozvíjať pohybové aktivity s cieľom vytvoriť kladný vzťah a radosť z pohybu prostredníctvom pohybových a relaxačných aktivít, pobytu vonku a v prírode
 • zúčastniť sa predplaveckého výcviku v plavárni Šaľa
 • na základe zážitkového učenia rozvíjať kognitívne kompetencie
 • podnecovať vzťah k životnému prostrediu, ochranárske postoje formou enviromentálnych aktivít
 • podnecovať dieťa k zdravému spôsobu života - zdravá strava, obmedzenie sladkostí, pohyb, starostlivosť o zdravie

Plánovanie výchovnej práce prebieha na základe Štátneho vzdelávacieho programu, a  podľa Školského programu : Dieťa sa hrá a spoznáva okolitý svet.